Ύψος: 5 cm
Πλάτος: 8 cm

Μαγνητάκι με αρχαιοελληνικό κίονα, το οποίο γράφει και την λέξη “Ελλάδα”.